Algemene Voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor de dienstaanbieder en klant. Hier kunt mijn Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook ik als dienstaanbieder stel u graag op de hoogte van mijn voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen
mij en u als klant tot stand gekomen.

Maar voordat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoek ik u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van mijn werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met me opnemen.

Artikel 1 - Definities

1.1. Mijn bedrijf is ingeschreven bij de KvK te Zwolle met nummer 73757977, LEV MindStyle ook handelend onder de naam Loes Oosterveld.

1.2. Deelnemer: De (rechts)persoon met wie Loes Oosterveld een overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Ik verstrek uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien ik uw persoonsgegevens aan derden verstrek, zal ik altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Ik ben verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.5. Ik streef ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een dienst of product, sta ik u graag te woord.

1.6. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Loes Oosterveld en Deelnemer op grond waarvan Loes Oosterveld aan de Deelnemer Diensten verleent.

1.7. Bij een gratis lidmaatschap worden persoonsgegevens gebruikt om een account te maken, in te loggen en e-mails te sturen over activiteiten zoals bijvoorbeeld: live uitzendingen, informatie, diensten. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming.

1.8. Een gratis lidmaatschap kan altijd worden opgeheven door de persoon aan wie het account is gekoppeld.

1.9. Bij misbruik of wangedrag houdt Loes Oosterveld het recht om een account te verwijderen. Ten alle tijde staat het reageren vanuit liefde en acceptatie voorop.

Artikel 2 - Product

2.1. In het geval van een online programma is het mogelijk dat er werkzaamheden zijn of dat de server offline is. Ik geef geen garanties over de uptime van de website, maar ik streef naar een uptime van 95%.

2.2. Een online programma kan ten alle tijde door mij worden aangepast/verbeterd. U behoud uw toegang tot het online programma met de aanpassingen/verbeteringen.

2.3. Het product kan enkel door één gebruiker worden gebruikt. Het delen van login gegevens in niet toegestaan. Het maximum aantal IP-adressen per gebruiker is één.

2.4. Er kan op maximaal op 1 apparaat tegelijk worden ingelogd. Bij het inloggen op een ander apparaat wordt je automatisch uitgelogd bij een openstaande sessie.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de dienstverlener en klant is definitief wanneer de klant heeft getekend/aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden. En/of hij de dienstverlener heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, Bancontact / Mister Cash of Paypal, of wanneer een factuur vooraf of achteraf is verzonden aan de klant.

3.2. De overeenkomst is elektronisch of schriftelijk dan wel mondeling tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden of het ondertekenen van een papieren overeenkomst en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de dienstverlener na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal ik de incasso uit handen geven aan een incassobureau. Een betalingsregeling is alleen mogelijk indien Loes Oosterveld en de aankopende partij vooraf schriftelijk of via email akkoord zijn gegaan met een betalingsregeling.

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost.

3.5. De Deelnemer is verplicht om na aankoop het product te controleren.

3.6. Het product is digitaal en wordt direct geleverd. Als dit mis gaat dient u binnen 7 dagen contact op te nemen. Let op: voer bij de bestelling je juiste e-mail adres en adresgegevens in! Na een geslaagde betaling krijg je: Als dit je eerste bestelling bij mij is via je e-mail adres inloggegevens toegestuurd. Heb je binnen één uur niets ontvangen? Kijk eerst even in je spam map. Zit daar ook niets in? Stuur dan een bericht naar info@loesoosterveld.nl Als je al eerder iets bij mij hebt besteld ontvang je géén nieuwe inloggegevens. Je kunt inloggen met je eerder gekregen inloggegevens en hebt direct toegang tot je nieuwe aankoop.

3.7. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen worden voldaan. Bij het niet voldoen van een betalingstermijn wordt direct de toegang tot de online cursus gepauzeerd als mede / of het recht op de afgenomen dienst. De openstaande factuur dient vervolgens binnen 14 dagen te worden voldaan. Zie verder artikel 3.3.

Artikel 4 - De prijs

4.1. De prijzen die op de webshop/website/overeenkomst staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.3. Wanneer u een product of dienst koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door mij afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van mij achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Ik verzoek u vriendelijk deze in te vullen en aan mij terug te sturen. Ik wil u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.2. U heeft het recht uw bestelling tot 7 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Indien van toepassing zijn enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden.

5.3. De consument verklaard met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden het verlies van zijn herroepingsrecht na 7 dagen.

5.4. Het is niet mogelijk om na ontvangst van diensten zoals coaching en healing gebruik te maken van geld teruggave.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. Loes Oosterveld is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.

6.2. De klant neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen proces tijdens de afgenomen dienst of ten gevolge van de afgenomen dienst.

Artikel 7 - Overmacht

7.1. Loes Oosterveld is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Loes Oosterveld
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) werkstakingen
d) brand
e) ongeval of ziekte van personeel
f) Denial of Services (DoS) aanvallen
g) door Loes Oosterveld onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Loes Oosterveld afhankelijk is.

7.2 Wanneer de overmacht-situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Deelnemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Loes Oosterveld tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

7.3 Indien Loes Oosterveld door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, en met betrekking tot alles wat Loes Oosterveld ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Loes Oosterveld. Alle teksten op deze website zijn eigendom van (Loes Oosterveld). Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loes Oosterveld. Alle bestanden op deze website zijn voor de betalende klant bestemd. NIETS daarvan mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loes Oosterveld.

9.2. Het is de Deelnemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

9.3. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren. Niets uit het online product mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld in bedrijfsactiviteiten zoals cursussen, workshops of consulten) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loes Oosterveld.

9.4. Deelnemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

9.5. Fysieke producten zoals, energiekaarten, energietekeningen, chakrakaarten of andere soortige kaarten die ontvangen worden mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loes Oosterveld.

Artikel 10 - Fysieke, psychische en andere klachten

10.1.Loes Oosterveld adviseert altijd om bij klachten een arts te raadplegen.

10.2. Een healing sessie is een aanvulling op de reguliere zorg. Het is geen vervanging daarvan. Indien u de overeenkomst tekent en/of aanvinkt, gaat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Loes Oosterveld, Uiteraard hoop ik van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Gegevens

Loes Oosterveld
Zwolsestraat 58
8101 AD Raalte

06 25253957
info@loesoosterveld.nl

Btw-nummer: NL136864521B02
KvK-nummer: 73757977

Copyright © 2022 Loes Oosterveld | Website door: Support by Juul 
Privacyverklaring   |   Algemene Voorwaarden   |    Cookiebeleid